Kategori: Okategoriserade

Så skapar du hållbara leverantörskedjor: Agera i tid och följ upp leverantörsvalen

Det företag som inte fortlöpande arbetar aktivt med att utvärdera sina leverantörskedjor löper ständig risk att ställas inför ett bryskt uppvaknande. Oavsett om det gäller leveranser av varor eller tjänster måste uppföljning, utvärdering av leverantörer och företagets Supply Chain utgöra en naturlig del i inköpsarbetet. Att inte tänka efter före och göra jobbet medan tid är, riskerar att sätta stora värden på spel.

– Vi lever i en digital värld där allt, inte minst dåliga nyheter, sprids förödande snabbt, säger Jörgen Månsson, Partner på ValueOne och med ett förflutet som Supply Chain Executive i stora organisationer. Företag som inte har gjort hemläxan kan då plötsligt tvingas inse att de har fått svårhanterliga problem på halsen, problem som verkade uppstå närmast ur tomma intet. Men så är det nästan aldrig, det går att förutse olika slags felkällor och risker och vidta mått och steg innan det är för sent.

Fastställ parametrar och dimensioner

Nyckeln till att slippa obehagliga överraskningar är förstås att arbeta systematiskt och strukturerat med sina leverantörer. Allt måste börja med att göra det grundläggande leverantörsarbetet, inklusive utbildning av de egna medarbetarna inom områden som kategori- och leverantörspåverkan på affären tillsammans med kunskap om leverantörens process.

Processer och rutiner måste komma på plats, inklusive själva uppföljningsmodellen. Men vilka parametrar är viktigast att målsätta och skapa skarpa KPI:er för?

– Givetvis varierar detta från bransch till bransch och från företag till företag, säger Jörgen Månsson. Förutom den typ av parametrar som känns mest uppenbara, sådant som pris, kvalitet och total kostnad (TCM), kan det också handla om exempelvis risker i form av störningar, etiska överväganden, hållbarhet och finansiell stabilitet hos leverantörerna. En oförutsedd störning inom ett eller flera av dessa områden hos en leverantör kan få oöverskådliga konsekvenser för alla typer av företag.

Sätt upp processen

Från ValueOnes sida är man noga med att framhålla just att man som ansvarig måste vara ”framtung” i sitt arbete. När man går in i ett nytt samarbete bör det vara tydligt från start vilka parametrar som prioriteras och ska följas upp, sedan handlar det om träget utvärderingsarbete enligt en noga fastställd process.

Ett viktigt perspektiv att ha med sig vid leverantörsutvärdering är vilka beroende som din leverantör i sin tur har av underleverantörer, här kan betydande risker finnas som behöver värderas och hanteras.

Förutom sådant som ofta kan följas upp mer rutinmässigt med hjälp av IT-stöd behöver det också ingå mer regelrätta, fysiska audits, utifrån område- och riskanalys:

– Allt syns inte i siffror eller beskrivningar alla gånger, framhåller Jörgen Månsson. Ibland måste man vara på plats, se tex. produktion och ställa de rätta följdfrågorna för att kunna identifiera – eller analysera sig till – vissa typer av potentiellt allvarliga problem som kan utgöra en risk.

Undvika att dras in

Spelar det egentligen någon roll om det är leverantörer av varor eller tjänster som man utvärderar? Är det någon skillnad på att köpa insatsvaror till egen produktion eller färdiga varor som man säljer vidare?

– Det är i praktiken oftast egalt, säger Jörgen Månsson. Att en för din verksamhet affärskritisk leverantör går i konkurs eller blir anklagad för att ha dumpat farligt avfall kan vara precis lika illa, oavsett hur just er relation ser ut. Risken är stor att din verksamhet snabbt drabbas av en allvarlig störning, ja kanske rent av att man dras in i problematiken. Det handlar om att undvika situationer där man måste hävda att man inget visste.

Kan hända alla

Här finns också en dold problematik som är lätt att förbise: en tillfällig kvalitetssvacka från en underleverantör kan förvisso vara både dyr och omständlig att hantera. Men vad gör man när det visar sig att ens ”pålitliga” leverantör i ett avlägset land det senaste året har försett ens företag med produkter tillverkade med oetiska metoder eller med hjälp av förfalskade dokument beträffande sådant som miljölagstiftning och hållbarhetsutfästelser?

– Jag vet att det är lätt att tänka att ”det där händer inte oss”, kruxet är bara att när det ändå gör det, kan följderna bli snabba och omfattande, säger Jörgen Månsson. Leveransproblem drabbar som bekant ofta omedelbart, men även dåliga nyheter sprids med blixtens fart, i dagens värld där alla förväntas ha god kontroll tack vare att det finns både verktyg och kanaler för att maximera transparensen. Eftersom verktygen finns duger det inte att slå ut med armarna och hävda att man inget visste.

Just att brister inom hållbarhet i vid bemärkelse och etik är särskilt minerad mark återkommer Jörgen Månsson till flera gånger under intervjun:

– På inget annat område faller domen så hård som när det gäller underlåtelser inom just de områdena. Det är ämnen som nästan alla människor och företag har högt upp på sin agenda och där det med rätta finns höga förväntningar och krav.

Grundlig genomlysning

Självklart räcker det inte att vara lyhörd för varningssignaler och ha processer för uppföljning på plats – det gäller även att kunna agera och ha en plan när en avvikelse dyker upp. Det är inte läge att fråga sig ”vad gör vi nu” när en skada redan är ett faktum:

– Även där måste det finnas en plan för hantering, inklusive vem som gör vad. Det är naturligtvis bra med tydliga villkor och klausuler i avtal, men det avgörande är agerandet i den uppkomna situationen.

Förutom att det sannolikt bidrar till att problemen löses snabbare, kan man påvisa att man handlat snabbt och resolut, vilket stärker bilden av kontroll på verksamheten, för hur mycket man än förebygger kommer situationer som kräver åtgärder att uppstå.

Vilket råd har då Jörgen Månsson till företag som känner att de behöver förbättra sig när det gäller deras leverantörskedjor?

– Mitt råd är att börja med en grundlig genomlysning, trycktesta det som finns på plats. Genom att rannsaka vad som förhoppningsvis redan finns på plats, kan man identifiera uppenbara brister och oklarheter. Sedan handlar det om att åtgärda och ofta också om att utbilda medarbetarna, få in alla processer i företagets rutiner samt, förstås, följa upp, följa upp, följa upp.

 

ValueOne Nyheter | April 2021 | Skribent: Peter Åslund

ValueOne fortsätter att växa – nu med kontor i Jönköping

Marcus Ljung, Regionchef Syd

Vi har förstärkt vår lokala närvaro i södra Sverige med ett kontor i Jönköping. Vår nya regionchef Marcus Ljung stödjer befintliga och nya kunder genom att erbjuda ValueOne’s tjänster inom Supply Chain Management – Inköp & Logistik.

Vi strävar hela tiden efter att supportera våra kunders behov och säkerställer en ökad efterfrågan av vår kompetens inom Verksamhetsutveckling, Rekrytering och Interim management i regionen.

Med lång erfarenhet från konsult- och rekryteringsbranschen b.la inom Supply Chain, är Marcus en viktig förstärkning av vårt kompetenta lag.

Har ni behov eller önskar kontakt med specialister inom Supply Chain Management – Inköp och Logistik, tveka inte att kontakta Marcus på telefon:  0705-187 441 eller via mail på marcus.ljung@valueone.se

Vi fortsätter vår resa och stödjer våra kunder genom att Utveckla och Effektivisera deras Supply Chain!

En Interimslösning som bidrar med mer än en konsult

Enligt ValueOnes filosofi är det viktigt att en interimslösning bidrar med alla de möjligheter den potentiellt rymmer. Att ta in en medarbetare i sin organisation interimt kan handla om allt från att snabbt täcka upp för temporära vakanser till aktiva val att tillföra ny kompetens eller extra resurser under en begränsad tid.

Alla med någon erfarenhet vet att en fullskalig rekryteringsprocess tar tid och att det sällan blir bra under tidspress, samtidigt måste jobbet göras. Den kloka vägen är då en interimslösning, en person som i kraft av erfarenhet och dokumenterad förmåga snabbt kan ta vid och driva en process vidare.

Träffsäkert urval

Men även att välja en interimslösning är en åtgärd som kan vara behäftad med fall­gropar. Att personen i utgångsläget inte är tänkt att arbeta permanent i företaget betyder inte att det saknas utmaningar. Det ökar snarare trycket på att verkligen få fram exakt rätt kandidat, någon som utan behov av en regelrätt introduktionsfas omgående kan börja bidra.

ValueOne säkerställer detta genom att ha ett urval av kandidater som i normalfallet är erfarna specialister inom sitt område. Tack vare ett stort nätverk och ett ständigt kontakt- och intervjuflöde kan ValueOne snabbt göra ett träffsäkert urval, oavsett vilka Inköp- eller logistik befattningar det handlar om.

Mer än en konsult

En aspekt som dock inte får underskattas i sammanhanget är det som i brist på bättre uttryck brukar kallas anpassningsbar social kompetens, det vill säga förmågan att snabbt kliva in i en ny roll där man i samarbete med andra ska nå uppsatta mål.

ValueOne arbetar med värdeskapande för kunden under hela interimslösningsprocessen, från de inledande sonderingarna fram till att uppdraget är slutfört. Det handlar om att ha en nära dialog, både med kund och konsult för att säkerställa att allt fungerar på bästa möjliga sätt och vid behov också bidra med ValueOnes samlade kompetens.

Kompetensförsörjning vid rätt tidpunkt

ValueOne förser alla branscher med interimslösningar inom Supply Chain, en röd tråd är att det handlar om tillverkning eller handel där olika typer av kompetensförsörjning, för att säkerställa varu- eller tjänsteområden är en viktig beståndsdel.

Rollerna är mångfacetterade, konsulter inom allt från strategiska chefsbefatt­ningar till olika planerings-, implementerings- eller uppföljningsroller kan snabbt erbjudas, vare sig det har uppstått en vakans i organisationen eller det handlar om behov av temporära extra resurser.

Genom att vända sig till ValueOne får man snabbt tillgång till en profil som är dokumenterad, granskad och framsållad av experter utifrån ambitionen att en interimslösning ska bidra med mer än en konsult.

 

Vill du veta mer om ValueOnes interim tjänster klicka här:  ValueOne Interimslösning

 

ValueOne Nyheter | Januari 2021 | Skribent: Peter Åslund

Kunddriven Supply Chain skapar konkurrenskraft och resultat

Trots att många företag lägger mycket resurser och tid på att utarbeta och bygga sin strategi och affär kring sitt erbjudande och marknadsföring av sina produkter eller tjänster, är det fortfarande allt för många som missar kopplingen mellan strategin och själva genomförandet kopplat till Supply Chain Management och Operations.

– Det räcker inte med en marknads- och säljstrategi kring sitt erbjudande, utan man måste koppla detta till hur man operationellt genomför och leverera på strategin, det vill säga vilka inköpslösningar och logistikupplägg som stödjer och levererar effektivitet, säger Christer Atterström, vd och grundare på ValueOne, specialister på Supply Chain Management.

I tillägg behöver man bygga in skalbarhet för att kunna parerar upp- och nedgång i efterfrågan som kopplar mot företagets S&OP process, men också mot företagets identifierade riskområden såsom tex. råvaror, distribution, ekonomiskt-, politiskt läge etc.

När sedan den digitala utvecklingens påverkan på företagens varu- och tjänsteflöden ökar i allt snabbare takt blir behovet att eliminera gapen avgörande för ett företags konkurrenskraft.

– Man måste säkerställa kontroll över sina leveransförutsättningar både nu och utifrån en framtida situation med både risk- och “total cost”-perspektiv – sedan kan detta med fördel stödjas av digitala lösningar, säger Jörgen Månsson, Partner med fokus på verksamhetsutveckling.

ValueOne hjälper till att stödja företag med kontroll och utveckling av leveransförmågor inom hela Supply Chain och Operations.

– Utifrån ett kundperspektiv hjälper vi företag att utveckla sin affär, processer, metoder och modeller oavsett bransch. Vi har gedigen operativ erfarenhet av strategiutveckling kopplat implementation av lösningar och säkerställande av resultat.

ValueOne växer – och öppnar nytt kontor i Uppsala!

ValueOne växer – och öppnar nytt kontor i Uppsala!

Från och med oktober har vi stärkt vår lokala närvaro i Uppsala med kontor på adress Axel Johanssons Gata 6. Vår Regionchef Thomas Larsson stödjer befintliga och nya kunder i norra Sverige genom att erbjuda brett stöd inom Supply Chain Management – Inköp & Logistik.

Vi strävar hela tiden efter att supportera våra kunders behov och ser en ökad efterfrågan av vår kompetens inom Verksamhetsutveckling, Rekrytering och Interim management.

Thomas, med bakgrund från ledande roller inom Supply Chain Management från Life-Science sektorn  tillför ytterligare kompetens och lokal närvaro till vårt redan starka lag.

Har ni behov eller önskar kontakt med specialister inom Supply Chain Management – Inköp och Logistik, tveka inte att kontakta Thomas på telefon: 070-650 20 16 eller via e-mail: thomas.larsson@valueone.se

Vi ser fram emot att fortsätta vår resa och stödja våra kunder genom att utveckla och effektivisera deras Supply Chain!

Våra styrkor blev framgångsfaktorer i krisen

När vidden av pandemin gick upp för företag och organisationer i vintras ställde många sig på bromsen och gjorde sitt bästa för att riskminimera. Även ValueOne snubblade till i steget inledningsvis, men sedan plockade man upp sina bästa verktyg, ställde om och satte både sig själva och kunduppdragen i digitalt framkantsläge. Resultatet lät inte vänta på sig, man knäckte koden och kan efter tre kvartal räkna in både bibehållna och nya uppdrag. Dessutom en positiv omsättningstrend och framför allt, fortsatt nöjda kunder.

– Självklart såg även vi, precis i början, ett scenario med riktigt tuffa tider, säger Christer Atterström, VD och grundare av ValueOne. Det rådde ju närmast under­gångsstämning där några veckor i mars när ingen riktigt visste något. Men en sak insåg vi genast, nu handlar det om att ha ett tydligt fokus, att agera agilt och jobba digitalt.

Så blev det, arbetsmetoder och processer ställdes om, i samråd med kunder och de egna medarbetarna. Att ValueOnes erbjudande inom verksamhetsutveckling, interim och rekrytering bygger på att säkerställa rätt kompetens för respektive befattning, bransch och situation utgjorde förstås en särskild utmaning:

– Det säger sig självt att ett personligt möte där man utvärderar en kandidat är något annat, säger Christer Atterström. Vi vill få en bild av hela människan och när mötet sker digitalt måste man ta till andra metoder och ingångar och det var en omställning initialt.

Digital uppsida

Till fördelarna med de digitalt baserade mötes- och kommunikationsprocesserna hör att processerna kan struktureras för att gå snabbare i och med att det är enklare att tex. få till möten och att man slipper lägga tid på resor. Men kvaliteten då, riskerar inte den att bli lidande när man kanske inte ses fysiskt eftersom man ”tappar” dimensionen i det fysiska mötet?

– Vårt beprövade grundkoncept gällande hur vi kvalitetssäkrar är detsamma, men våra metoder har vi justerat så vi ser inga som helst tendenser i den riktningen, säger Jörgen Månsson, Partner hos ValueOne. Visst, det krävs extra skärpa i processen men jag konstaterar att vår leverans håller minst samma nivå som tidigare.

Konkludera gemensamt

Jörgen Månsson tipsar om ett knep som i all sin enkelhet kan göra stor skillnad i samband med alla slags digitala möten, att ta för vana att konfirmera att alla är med på noterna om vad som ska avhandlas/diskuteras, vad som just har diskuterats och beslutats:

– Det kan låta banalt, men en så enkel åtgärd, muntligt och direkt innan mötet avslutas, ökar kvaliteten högst väsentligt och gör att man fångar upp miss­förstånd som riskerar dra ner tempot och leda till fel, framhåller han. Det vanliga “eftersnacket” mellan kollegor, affärspartners, kandidater etc. finns det ju inte möjlighet till, sedan tenderar ju notat och protokoll att inte hinna läsas. Då är det klokt att gemensamt sammanfatta innan man lämnar mötet.

Pandemins följder har som bekant slagit väldigt olika beroende på bransch och verksamhet. Vissa näringar har sett ”all time high”-siffror, andra har fått använda allt sitt skarpsinne för att alls kunna överleva. Några har mött ökad efterfrågan men har samtidigt drabbats av strypta varu­flöden och stängda gränser.

– En styrka för oss på ValueOne är att vi har en så bred palett att erbjuda, framhåller Jörgen Månsson. Eftersom vi dessutom är etablerade i många olika branscher har vi fått för­troendet att bistå både kunder i kris och kunder som helt plötsligt hade behov av att inrätta helt nya organisationer och samhällskritiska varuflöden som en direkt följd av pandemin.

Följsamhet ett nyckelord

Konsulter måste förstås alltid vara flexibla och snabbfotade, det ligger i rollen, men Jörgen Månsson medger gärna att 2020 har bjudit på extraordinära ut­maningar som har krävt allt från takt och känsla till yttersta följsamhet:

– Bara en sådan sak att vi alla själva, i stort sett över en natt, jobbade hemifrån, innebar förstås en utmaning. Vi hade inte klarat att både leverera med kvalitet och hantera nya, stora uppdrag om vi inte hade haft det agila med oss som en del av vårt DNA. Stelbenta strukturer är döds­dömda när allt välts över ända och alla aktörer måste förhålla sig till nya regler på en förändrad spel­plan.

Finaste kvittot

Frågan man nu ställer sig är förstås hur mycket av de virtuella arbetssätten och metoden som ValueOnes medarbetare tänker ta med sig och vidareutveckla den dag pandemin sist och slutligen kan avföras från dag­ordningen?

– Säg så här, vi har under krisen visat att det går att ställa om och leverera kundnytta på högsta nivå även med förändrade förutsättningar, trots att arbetet i allt väsentligt bedrivs och levereras enbart i digitala former, konstaterar Jörgen Månsson.

–Precis, säger Christer Atterström, där har du kärnan – att vi har lyckats utveckla relationer och leverera till helt nya kunder under den här tiden är det bästa kvittot på att vi inte bara har lyckats tackla coronan utan att det som vi byggt ValueOne på, också hjälpt oss att snabbt ställa om och hantera den nya situationen – våra styrkor blev framgångsfaktorer i krisen.

 

ValueOne Nyheter | Oktober 2020 | Skribent: Peter Åslund

Hur hanterar du risk i din Supply Chain?

Globala leveranskedjor blir mer komplexa, detta har inte minst COVID 19 pandemin och dess påverkan på varuförsörjning på ett påtagligt sätt påmint oss om. Vikten och betydelsen av att hantera och värdera risker i sourcing- och distributionsprocessen har aldrig varit mer kritisk än nu. Detta ställer nya krav på företag och på Supply Chain organisationer, då en av de mest värdeskapande ansvar som dessa skall bidra med, handlar om att identifiera risker. Därmed fyller Supply Chain organisationen en ovärderlig roll som både ”beskyddare”, men också möjliggörande för verksamheten.

I takt med värdering av olika tänkbara upplägg och supply lösningar som outsourcing, sourcing från lågkostnadsländer etc. uppstår också nya riskdimensioner att synliggöra och hantera. Många företag ser risker enbart som potentiellt negativ inverkan på en organisation, men det kan också ge input till innovativt tänkande och nya möjligheter.

Som utgångspunkt arbetar Supply Chain organisationen nära företagets leverantörer när man bygger och vidareutvecklar sina leveranskedjor. Detta ger ökad förståelse inte bara om risker nu eller framåt, utan även kring hur man kan bli effektivare och/eller göra saker annorlunda utifrån ett kommersiellt perspektiv.

Detta kan ett företag ta tillvara då det inte ovanligt att man inom Supply Chain har den bästa utgångspunkten i en organisation kring hur dessa frågor kommer att påverka utbudet av företagets varor och tjänster.

Här är några kritiska punkter att hantera vid riskhantering:

  • Värdera risker med leveranskedjans totala upplägg och olika delar (leverantör, inköp, transport, lager etc.) såsom geografi, nätverk för distribution, köpmönster, ledtider mm
  • Värdera risk geografiskt per land och kopplat till råvaror, distribution, ekonomiskt-, politiskt läge inte bara utifrån leverantör
  • Etablera ett transparent och nära arbetssätt med för verksamheten kritiska leverantörer, distributörer och områden
  • Samla och värdera systematiskt all nödvändig information, till exempel artikel- och flödesdata, ekonomiska-, interna rapporter, brister, reklamationer, klagomål etc.
  • Utvärdera risker i både fysiska och digitala transaktioner utifrån land och inkludera immateriella rättigheter såsom licenser
  • Inkludera alla relevanta parter och expertis för riskbedömning, ta med potentiella möjligheter vid värdering
  • Utvärdera risker för mutor och korruption hela vägen ner i leveranskedjan och på varje nivå, inklusive utbildningsbehov för all personal för att upptäcka och rapportera risk
  • Utveckla tydliga och konsekventa policyer gåvor, gästfrihet, underhållning, användning av agenter och konsulter etc. Utbilda egen personal och vid behov informera leverantörer
  • Vikta och gradera varje risknivå gällande omfattning, påverkan, sannolikhet etc.

Sammanfattningsvis handlar det om att etablera ett bredare perspektiv i sitt systematiska arbetssätt inom kvalitet- och riskmanagement för sina leveranskedjor. Med ett medvetet och proaktivt angreppsätt kan Supply Chain organisationen inte bara skydda verksamheten utan också fånga värdefull input och bidra till produkt och tjänsteutveckling.

Hur hanterar du risk i din Supply Chain?

 

ValueOne Nyheter | September 2020 | Skribent: Jan Andersson