Hur hållbar är du själv? Ett uppvaknande med potential för andra

Hållbarhet och klimatarbete står på mångas agenda numera, inte minst bland stora, progressiva tillverkningsföretag med uppenbar miljöpåverkan. Men hur stort CO2-fotavtryck kan egentligen ett medelstort konsultföretag som främst arbetar digitalt göra på sin omgivning? Mer än man först tror, faktiskt. Men som tur är finns det kloka åtgärder att ta till.

− Insikten hade inte riktigt nått oss, tillstår Christer Atterström, VD och en av grundarna av ValueOne. Känslan var rätt länge att det inte fanns så mycket mer att göra i en verksamhet som vår som framför allt producerar kunskap och insikter. Visst, uppenbara saker som att släcka ljuset i tomma rum och undvika utskrifter var givna, men i övrigt? Hos oss ryker inga skorstenar, så att säga.

Ändå låg den djupare insikten inte så långt bort. Som experter på att optimera försörjningskedjor är det förstås självklart att i varje läge rekommendera kunderna de minst resurskrävande och mest effektiva lösningarna. Skillnaden är att traditionellt är det aspekter som ekonomi, kvalitet och tillförlitlighet som står i fokus snarare än klimatpåverkan. Det behövdes en utlösande faktor för att få hela bilden och även inkludera den egna verksamheten. I ValueOnes fall heter den utösande faktorn Per Norgren.

En tipping point

− Man kan säga att Per blev vår alldeles egen ”tipping point” här på firman, säger Christer Atterström. Vi hade haft koll på varandra en längre tid i och med att vi har snarlika bakgrunder. Skillnaden är att Per intensivt och länge har fokuserat på just hållbar­hetsfrågor. När vi började diskutera ett närmare samarbete oss emellan slutade det med att Per anslöt till ValueOne. Det ledde i sin tur till att han genast började utvärdera hur vår egen på­verkan och våra insatser såg ut.

Med en gedigen bakgrund av framskjutna positioner inom Supply Chain och med ansvar för hållbarhetsarbete hos en rad stora och välkända företag, visste Per Norgren direkt vart ValueOne borde rikta sina blickar. Oavsett om det handlar om Sony Ericsson, BP eller ett konsultföretag med ett 60-tal anställda är sådant som resepolicys, kontorsinköp och hur lokalerna värms och kyls tacksamma områden för den som vill städa framför egen dörr och göra verklig skillnad beträffande sin klimatpåverkan:

− Så är det, säger Per Norgren, en käpphäst för mig är att det är bättre att göra rätt från början i stället för att försöka kompensera i efterhand. Miljö- och håll­barhetsarbete är, tyvärr måste jag säga, ett område där dessvärre många företag strör vackra ord om­kring sig medan det kanske är högst 30 procent som jobbar på riktigt med de här frågorna. Det håller inte, av en rad olika skäl där det främsta är att de som inte klarar att leva upp till målen i klimatavtalet som tecknades i Paris 2015, kommer att få allt svårare att verka. Såväl kunder som samhälle och andra stakeholders, inte minst med­arbetarna, ställer idag krav som ingen seriös aktör kan negligera.


Ställ krav!

Även konsulter inom Supply Chain Management har förstås egna leverantörskedjor, om än kanske inte så omfattande som flertalet av kundföretagens. Och just där, i leverantörsleden, är det alltid värt att titta extra noga:

− Studier visar att för ett typiskt företag sker 80% av miljöpåverkan just i deras leverantörs- och leveranskedjor, säger Per Norgren. Ett förändringsarbete inom ­klimatområdet bör alltså omfatta detta område. Ett första steg är då såklart att utvärdera om befintliga mål nås, eller, vilket kanske tyvärr är vanligare, att se till att få relevanta mål på plats.

I fallet med ValueOne handlar det främst om att se över avtal och relationer med allt från hyresvärdar och IT-leverantörer till den egna resepolicyn. Då det finns olika utgångspunkter för värdering, var en förutsättning att först utveckla en värderings- och analysgrund som bygger på existerande standarder innan genomlysningen av ValueOnes påverkan genomfördes. Att skapa en balanserad korg av redan existerande standarder för att sätta och följa upp mål är den bästa vägen att gå, oavsett bransch:

− Det här är delvis komplicerad materia att handskas med och ingen vinner på att göra det onödigt krångligt, säger Per Norgren. Att det vuxit fram ett antal användbara mått som man kan använda i sin rating är därför jättebra. Att tala samma språk gör det också enklare att precisera sina önskemål, ställa tydliga krav beträffande förbättringar inklusive prioriteringar i dialogen med leverantörer och andra parter.

Förändringar på gång

Hur gick det då för ValueOne, när man gjorde sin egen klimatreview kring påverkan och insatser och vad kan andra företag lära av deras egna erfaren­heter? Som så ofta är fallet visade sig att man på visa områden kommit en bit på väg genom val som mer baserade sig på kostnadseffektivitet än klimat, tex gällande lokaler där ValueOnes inriktning är att etablera sig i Business Lounge-miljö där man delar på en mängd resurser. Generellt visade också leverantörer stor lyhördhet, några hade redan ett pågående arbete och för andra kunde man enades om att införa ett antal förbättringar så snart befintliga avtal tillåter. Elavtal med förnybar energi och hur tex. IT-leverantören tänker kring serverdrift är typexempel på områden där ValueOne gör skillnad genom sina klimatval:

− Det handlar om små men avgörande skillnader som sammantaget driver på ut­vecklingen åt rätt håll, säger Per Norgren. Det handlade om att starta med en strukturerad genomlysning/review, göra analysen på gängse värderingsgrunder, prioritera åtgärder efter insatser/effekt och sedan sätta i gång och genomföra. Vi tar oss inte an alla våra klimatutmaningar omedelbart, utan lägger en plan för att successivt arbeta oss igenom dessa.

En lärdom för flera som ett nästa steg

Man får nästan lust att travestera den gamla devisen om att ingen kan göra allt men att alla kan göra något, oavsett hur långt man redan anser sig ha kommit med den egna organisationens klimatarbete:

− Det här arbetet har varit nyttigt för oss, konstaterar Jörgen Månsson Partner på ValueOne. Det är extra roligt när någon kommer in och … tja ”konsultar” i vår egen organisation och öppnar våra ögon som Per nu fick chansen att göra … Vi använde oss av vår egen beprövade Supply Chain Review metodik i kombination med Pers klimatkunskaper och kompetens.  Detta visade sig vara ett effektivt och träffsäkert angreppsätt som gjorde att vi snabbt kom fram till åtgärder och prioritering. Vi fick också ett fint kvitto på att vår egen metodik i kombination med de klimatkunskaper Per tillför verkligen skapar mervärde och fun­gerar. Denna spännande kombination utgör nu vår lösning på de specifika kundför­frågningar kring stöd för klimatarbete ur ett Supply Chain perspektiv som vi får till oss. Här ser jag att det finns lärdomar för fler att hämta.

ValueOne lyckades alltså från ett redan hyggligt utgångsläge minska sitt klimatav­tryck, utan att det på något sätt gör stora intrång på vardagen eller resultaten. Det finns helt enkelt mer att göra och fler segrar att kamma hem enbart genom att se på sin verksamhet med rätt slags glasögon.

ValueOne Nyheter | Juli 2021 | Skribent: Peter Åslund