Hur hanterar du risk i din Supply Chain?

Globala leveranskedjor blir mer komplexa, detta har inte minst COVID 19 pandemin och dess påverkan på varuförsörjning på ett påtagligt sätt påmint oss om. Vikten och betydelsen av att hantera och värdera risker i sourcing- och distributionsprocessen har aldrig varit mer kritisk än nu. Detta ställer nya krav på företag och på Supply Chain organisationer, då en av de mest värdeskapande ansvar som dessa skall bidra med, handlar om att identifiera risker. Därmed fyller Supply Chain organisationen en ovärderlig roll som både ”beskyddare”, men också möjliggörande för verksamheten.

I takt med värdering av olika tänkbara upplägg och supply lösningar som outsourcing, sourcing från lågkostnadsländer etc. uppstår också nya riskdimensioner att synliggöra och hantera. Många företag ser risker enbart som potentiellt negativ inverkan på en organisation, men det kan också ge input till innovativt tänkande och nya möjligheter.

Som utgångspunkt arbetar Supply Chain organisationen nära företagets leverantörer när man bygger och vidareutvecklar sina leveranskedjor. Detta ger ökad förståelse inte bara om risker nu eller framåt, utan även kring hur man kan bli effektivare och/eller göra saker annorlunda utifrån ett kommersiellt perspektiv.

Detta kan ett företag ta tillvara då det inte ovanligt att man inom Supply Chain har den bästa utgångspunkten i en organisation kring hur dessa frågor kommer att påverka utbudet av företagets varor och tjänster.

Här är några kritiska punkter att hantera vid riskhantering:

  • Värdera risker med leveranskedjans totala upplägg och olika delar (leverantör, inköp, transport, lager etc.) såsom geografi, nätverk för distribution, köpmönster, ledtider mm
  • Värdera risk geografiskt per land och kopplat till råvaror, distribution, ekonomiskt-, politiskt läge inte bara utifrån leverantör
  • Etablera ett transparent och nära arbetssätt med för verksamheten kritiska leverantörer, distributörer och områden
  • Samla och värdera systematiskt all nödvändig information, till exempel artikel- och flödesdata, ekonomiska-, interna rapporter, brister, reklamationer, klagomål etc.
  • Utvärdera risker i både fysiska och digitala transaktioner utifrån land och inkludera immateriella rättigheter såsom licenser
  • Inkludera alla relevanta parter och expertis för riskbedömning, ta med potentiella möjligheter vid värdering
  • Utvärdera risker för mutor och korruption hela vägen ner i leveranskedjan och på varje nivå, inklusive utbildningsbehov för all personal för att upptäcka och rapportera risk
  • Utveckla tydliga och konsekventa policyer gåvor, gästfrihet, underhållning, användning av agenter och konsulter etc. Utbilda egen personal och vid behov informera leverantörer
  • Vikta och gradera varje risknivå gällande omfattning, påverkan, sannolikhet etc.

Sammanfattningsvis handlar det om att etablera ett bredare perspektiv i sitt systematiska arbetssätt inom kvalitet- och riskmanagement för sina leveranskedjor. Med ett medvetet och proaktivt angreppsätt kan Supply Chain organisationen inte bara skydda verksamheten utan också fånga värdefull input och bidra till produkt och tjänsteutveckling.

Hur hanterar du risk i din Supply Chain?

 

ValueOne Nyheter | September 2020 | Skribent: Jan Andersson