Nya tidens digitala försörjningskedjor blir bara så bra som de som hanterar dem

De nya digitala teknologierna som nu växer fram ger stora möjligheter till ökad hastighet och precision i genomförande samtidigt som effektivisering kan åstadkommas.

Den digitala utvecklingens påverkan på företags Inköp- och Logistikfunktioner och varu- och tjänsteflöde ökar och på många håll bedöms att takten nu kommer att accelerera utifrån ett antal tydliga teknologiska landvinningar.

Redan idag används digitala lösningar och nätverk inom Supply Chain, områden som metadatahantering för ”sell-by-date”-upplägg, transportstöd i realtid och flödesstöd för materialinformation för att undvika ”out-off-stock” är exempel på detta.

För att fullt ut förstå och dra nytta av de möjligheter som finns samt hantera potentiella risker som kan uppstå måste Supply Chain-, Inköp-, Logistik-funktioner utveckla nya färdigheter och förmågor för att säkerställa förutsättningar som bidrar till ökad konkurrenskraft i den nya digitala tiden.

I en inte alltför avlägsen framtid kan utvecklingen inom ett antal digitala områden få avsevärd och kanske helt avgörande påverkan på Supply Chain och ett företags konkurrenskraft. Nedan finns ett urval av områden som utan tvekan kommer att driva utvecklingen i den riktningen.

Blockchain
Stora möjligheter och potential tillskrivs användning av s.k. Blockchain-teknologi. Som ett exempel och förenklat så möjliggör teknologin att olika företag i olika delar i Supply kedjan kan se den information de behöver inom varje transaktion i ett informationsflöde – utan att informationen måste samlas i ett system. Detta erbjuder möjlighet att göra varuflödeskedjorna mer transparanta och kan därmed också hjälpa till med att bland annat kontrollera, synkronisera och därmed sänka kostnaderna.

Som exempel så har det amerikanska retail-företaget Walmart använt Blockchain-teknologi för att spåra köttprodukter genom hela varuflödeskedjan. Nyligen offentliggjorde också sjöfartskonglomeratet AP Möller-Maersk och IBM ett samarbetsprojekt för att utveckla en standard för Blockchain inom global handel, där en av de stora vinsterna bedöms bli väsentligt effektivare hantering av olika dokument och administration genom hela transportkedjan.

Fullt utvecklad och på bred front kommer tekniken att göra det enklare att spåra transaktioner och flöden på ett effektivare sätt vilket ju är en, sedan länge känd utmaning, inom många företag och branschers varuflöden.

Software robots/agents
Användandet av så kallade ”software robots/agents” är ett annat område som utan tvekan kommer att få stor påverkan på och inom olika delar av ett företags Supply Chain.

Dessa program tar helt enkelt över den mänskliga hanteringen och arbetsuppgifter i samma steg och i samma systemmiljö. Det kan handla om både rutinmässiga och tidskrävande uppgifter som görs i stor omfattning varje dag, men också gälla mer avancerade och krävande uppgifter som utförs med stöd av artificiell intelligens (AI).

Robotarnas möjlighet till självinlärning/utvecklande ger nya perspektiv på möjligheter för ökad effektivisering och automatiseringen av Supply Chain processer.

En robot eliminerar ”den mänskliga faktorn”, dvs arbetar konsistent, gör färre fel och kan lära och korrigera sig utifrån förändrade förutsättningar. Effektivitet och hastighet ökar då en robot vid behov kan arbeta dygnet runt, varje dag på året, till lägre kostnad. Detta tillsammans med möjligheterna till en mycket flexibel resursanpassning gör olika lösningar på området mycket intressanta.

Ett antal arbetsuppgifter inom Supply Chain-funktionen kommer att påverkas och kanske över tid helt och hållet övertas av program som med högre precision utför uppgifterna vid exakt rätt tidpunkt utifrån bearbetning av flera informationskällor (interna och externa) som hela tiden söks av och analyseras.

Traditionella arbetsuppgifter som prognostisering, anpassning av produktionskapacitet, orderläggning, frakthantering, kalkylering, prishantering, leverantörssökning etc. kommer att starkt påverkas och kanske rent av inte längre direkt utföras av mänsklig hand.

Artificiell intelligens

Ett av de mer kontroversiella och offentligt diskuterade digitaliseringsområdena som har kopplingar också till samhällsutvecklingen är användningen av Artificiell intelligens (AI).

Flera framträdande företrädare för industriföretag har höjt ett varningens finger kring den fortsatta utvecklingen och risker med framtida autonoma system och föreslagit någon form av reglering som säkerställer mänsklig kontroll. I andra vågskålen finns möjlighet till förbättring och förenkling för människan.

Redan nu påverkar AI varuförsörjningskedjor, i Kina omnämns området som en ”game changer” med användning inom en rad kärnområden som tillverkning, detaljhandel och hälso- och sjukvård.

Robin Li Yanhong, VD för Kinas största sökmotorleverantör Baidu, menar exempelvis att användning av AI inom gruvindustrin kan förbättra hälsa och säkerhet, genom exempelvis att leta efter produktfel innan produkterna kommer till stålverk.

Framtidens behov
Vare sig man tycker det är bra eller dåligt så är det ingen tvekan om att olika digitaliseringslösningar kommer att ha stor påverkan på framtidens Supply Chain-flöden och funktioner. Företag behöver förstå dagens och framtida konsekvenserna inom respektive bransch och affärsverksamhet och börja planera för hur man vill hantera och agera för att undvika att hamna i bakvattnet på utvecklingen och sina konkurrenter.

Exempel på kritiska frågeställningar som måste hanteras är:

  • Vem ansvarar och driver ”digitaliserings utvecklingen” inom ett företags organisation och i relation till Supply Chain-funktionen?
  • Vilken kompetens och vilka resurser krävs inom Supply Chain-funktionerna?
  • Med vilka förutsättningar och på vilket sätt kan digitaliseringslösningar erbjuda värde i företagets varuflödeskedja?

Chefer och medarbetare måste utbildas och kompletteras med nya kompetenser, dels för att hantera, förstå, men också analysera och löpande säkra upp det digitala informationsflödet.

Detta kommer också att kräva nya typer av befattningar inom och i anslutning till Supply Chain för att säkra utvecklingen då ny teknik implementeras, kanske kommer tjänster som tex. Blockchain-strateg, Robotics/AI-specialist vara självklara befattningar i framtidens organisationer.

Takten i digitalisering och dess påverkan på varuflödeskedjor kommer bara att öka och det blir allt viktigare för Supply Chain Managers att ha kompetenser som hjälper dem att hitta rätt lösningar och styra den digitala utvecklingen framåt för sina företag.

Nya tidens digitala försörjningskedjor blir bara så bra som de som hanterar dem.

 

Jörgen Månsson, Partner ValueOne

ValueOne och CIPS